Intet hold i svindelanklager!

Intet hold i de tidligere anklagerne – hverken mod mig, eller relaterede virksomheder!!!

Seneste nyt:
Afgørelse i tilsynssag om udlicitering af AMU-kurser til virksomheden 2HR ApS (åbner i nyt vindue)

 

“2HR tager skarpt afstand fra beskyldninger fra Avisen.dk, der refererer uafsluttet undersøgelse i Undervisningsministeriet:

2HR blev i sidste uge kædet sammen med undersøgelse i Undervisningsministeriet af 34 tilsynssager, hvor der er mistanke om snyd med offentlige uddannelsestilskud. Artiklerne var skrevet af en journalist på netmediet Avisen.dk. Efterfølgende bragte TV2 Lorry et indslag med baggrund i påstanden.

Fra undersøgelsen, der endnu ikke er offentliggjort, fremhæver journalisten tre hændelser, der får ham til at konkludere, at “K-formand” begår “systematisk svindel” med AMU-tilskud.

“I et tilfælde førte 2HR ikke mødeprotokol ved et kursus. I et andet tilfælde fik ansatte i teleselskabet Telia angiveligt fjernundervisning, mens de i virkeligheden passede deres arbejde. Og på et tredje kursus var kursisterne slet ikke til stede, da tilsynsmyndigheden mødte op en tirsdag eftermiddag.”

Vinklen “systematisk svindel” er både uacceptabel og usand. I det omfang de nævnte hændelser har fundet sted, udgør de allerhøjest administrative fodfejl, som efterfølgende er rettet op. Det ved både vores kunder og ansatte, der har oplevet, hvor meget vi gør ud af at følge reglerne. Vi har altid gjort en dyd ud af at efterleve cirkulærer til fulde og har udviklet dokumentations- og flowpolitikker, som langt overstiger kravene i AMU-verdenen.

Vores holdning til artiklens indhold er derfor som følger:

2HR har på ingen måde deltaget i eller foretaget systematisk svindel, som indikeret af Avisen.dk. Artiklerne synes at være politisk motiverede i højere grad end motiveret i forretningen 2HR. Dette angiveligt fordi 2HRs øverste ledelse, undertegnede Per Hatting, er involveret i politik som kredsformand for De Konservative, idet der gentagent lægges vægt på min rolle som politiker.

Baggrund:

I efteråret 2010 gennemførte Undervisningsministeriet en generel undersøgelse af et stort antal private kursusudbydere. Målet var at kortlægge, hvordan udliciteringsaftaler bliver forvaltet af de erhvervsskoler, som har lavet udliciteringsaftaler med private udbydere.

Undersøgelsen indebar, at de erhvervsskoler, som 2HR havde aftaler med på tidspunktet, skulle afgive en redegørelse omkring eventuelle sager, opstået under samarbejdet.

Kritik 1:

I efterårets undersøgelse blev påpeget en hændelse fra 2010, hvor 2HR fejlagtigt havde overset, at underviseren viderefakturede AMU-gebyret til kunden. Forholdet blev straks rettet op.

Kritik 2:

Avisen.dk’s henviser endvidere til en stikprøve, hvor kursisterne ikke var til stede. Årsagen blev undersøgt, og det blev dokumenteret, at underviseren havde rykket undervisningstidspunktet og glemt at informere skolen. I det konkrete tilfælde bortfaldt virksomhedens løntab. Det vil sige, at sagen på ingen måde giver mening I konteksten “svindel”.

Det er i det hele taget vigtigt at understrege, at de samarbejdende skoler løbende har gennemført kontrolbesøg, og hvor der er fundet anledning til kritik, er der gennemført korrektioner, så 2HR ikke har modtaget løntabsgodtgørelse for forløbet.

Kritik 3:

Et tredje kritikpunkt omhandler, at kurser er markedsført som varende to dage, hvor der kun undervises på den ene. Kritikken er fejlagtig, idet der ikke tages hensyn til gruppearbejde, procesforløb og principperne i blended learning, som hersker overalt i efteruddannelses-verdenen.

Konsekvenser:

For at imødekomme Undervisningsministeriets skærpede fokus, har 2HR siden efteråret 2010 aflyst alle procesaktiviteter på uddannelserne og har siden udelukkende tilbudt konfrontations-undervisning, hvor kursisterne sidder på skolebænken i alle kursets undervisningstimer.

Konsekvensen er, at undervisningen er banket tilbage til 1974-niveau. Men fordi området er komplekst, og reglerne mange, er risikoen for at lave “slip” i tidsdokumentationen med moderne undervisning reel, hvorfor 2HR udelukkende gennemført klasseundervisning på stedet.

Realitet:

2HR ser derfor med sindsro frem til ministeriets redegørelse. Mens undersøgelsen finder sted, ser vi ingen grund til at gå offensivt i rette med så urimelige påstande.

Vi ved, at der ikke kan påpeges fejl, der på nogen måde berettiger til ord som svindel. En realitetsvurdering vil vise, at med en omsætning på 10-15 millioner kroner årligt ville provenuet af et eventuelt systematisk set-up udgøre få procent af omsætningen. Enhver kan se, at proportionerne ikke lægger op til misbrug.

Med 200 kurser i 2010 med 10-20 kursister på hvert hold, vil administrative fodfejl naturligvis ikke være til at afvise. Men da fejl har for vane at blive korrigeret, og antal og udbytte for 2HR klokkeklart viser, at de ikke er forsætlige… vil kritikken snart vise sig at være grebet i luften.”

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Afgørelse i tilsynssag om udlicitering af AMU-kurser til virksomheden 2HR ApS

ADVANCE \y 109 Bestyrelsesformand, Herdis Poulsen, og ledelsen for Business College Syd Mommark HkS – Sønderborg HS – Sdr. Landevej 30 – 6400 Sønderborg

 ADVANCE \y 261 

Afgørelse i tilsynssag om udlicitering af AMU-kurser til virksomheden 2HR ApS 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ved brev af 8. juli 2011 til Business College Syd fremsendt partshøring om påtænkt afgørelse i tilsynssag om udliciterede AMU-kurser til virksomheden 2HR ApS. Afgørelsen vedrører kurserne 45959 Likviditetsstyring, 45961 Kreditorstyring og 40004 Produktinformation og vejledning i detailhandlen, som styrelsen vurderede ikke var blevet afholdt indenfor reglerne om markedsføring og tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser. Styrelsen modtog med brev af 10. august 2011 Business College Syds bemærkninger til styrelsens partshøringsbrev.

På baggrund af sagsoplysningerne finder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ikke grundlag for at antage, at de pågældende aktiviteter er gennemført i strid med gældende regler. Det er derfor styrelsens afgørelse, at der ikke skal ske tilbagebetaling af udbetalt tilskud.

Begrundelse for afgørelsen

Kurserne 45959 Likviditetsstyring og 45961 Kreditorstyring

Business College Syd dokumenterer i partshøringen, at der ikke er udbetalt tilskud til ovennævnte kurser.

40004 Produktinformation og vejledning i detailhandlen

Styrelsen finder, at Business College Syd i partshøringen har sandsynliggjort, at der på ovennævnte 3-dages kursus er gennemført 2 undervisningsdage med tilstedeværelse og 2 halve opgavedage tilrettelagt som fjernundervisning. Styrelsen har lagt vægt på, at Business College Syd har sandsynliggjort deltagernes aktivitet på opgavedagene.

Med venlig hilsen
Bente Ørum
Kontorchef
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail ktst@ktst.dk
www.ktst.dk
CVR nr. 29634750

14. september 2011

Sags nr.:
151.10J.271

Posted in Uncategorized | Leave a comment